Bog: Esbjergs Historie – bind 1

Beskrivelse:

  • Titel: Esbjergs Historie 1 – Tiden indtil 1850
  • Undertitel: Før byen kom
  • Forfatter: Ingrid Stoumann, Palle Siemen, Bjørn Poulsen, Niels Jørgen Poulsen, Karl-Erik Frandsen, Horst Meesenburg
  • Forlag: Rosendahls Forlag, Esbjerg
  • ISBN: 87-87036-99-1
  • Udgivelsesår: 1994
  • Antal sider: 288
  • Tilgængelighed: Esbjerg Byhistorisk Arkiv
  • Privat eje: Carsten Riddersholm har en kopi fra forlaget

Forord af Ingrid Stoumann

Esbjergs Historie bind 1 præsenterer for første gang en samlet fremstilling af egnens historie, før byen kom. Udgivelsen er resultat af et frugtbart samarbejde mellem en kulturgeograf, arkæologer og historikere, hvis metoder til at opnå viden om fortiden er forskellige, og dette forhold har naturligvis sat sit præg på bogens kapitler.

Rask måtte det gå med havn og by, men takket være historisk interesserede mennesker blev mange oplysninger om fortidsminder reddet for eftertiden. Siden er der gennem lovgivning skabt faste rammer, når arkæologi og byudvikling støder sammen, og Esbjerg Kommune har altid haft stor forståelse for, at også denne del af historien er betydningsfuld. Mange, store udgravninger i de sidste 25 år har givet nyt syn på egnens oldtidshistorie.

De historiske kilder om egnen er på visse områder færre end de arkæologiske. Det har derfor været særlig glædeligt, at så fyldigt et materiale om egnen i middelalderen kunne opspores. Kirkerne har som de eneste synlige mindesmærker fra denne periode præget mange tidligere omtaler af egnen i middelalderen. Denne bogs kirkeafsnit har nydt godt af, at Nationalmuseets store værk om Danmarks kirker er tilendebragt for Esbjerg Kommunes vedkommende. I bogens sidste del indtager Andrup en central rolle. Den er et typisk eksempel på egnens landsbyer, før byen kom. Til forskel fra andre landsbyer er der imidlertid bevaret et fyldigt kildemateriale fra netop Andrup.

Bogen koncentrerer sig om de lange linier i historien. Tidsperspektivet i menneskenes historie er ca. 10.000 år. Det har selvsagt været nødvendigt at prioritere hårdt, og meget er udeladt. Vægten er lagt på at skildre en egn og de vilkår, den bød befolkningen — en egn som østdanskerne karakteriserede som en gold og øde hedeegn uegnet til menneskebolig. Sådan har den dog aldrig været — tværtimod var det en egn i stadig udvikling. Vilkårene kunne til tider være barske, men de frodige enge skabte grundlag for befolkningsvækst og velstand. Landbruget var klart hovederhvervet, indtil byen kom, men opfindsomheden, entreprenørånden og det jyske stivsind fornægtede sig aldrig. Derfor fik egnen en udvikling, som på mange måder adskilte sig fra resten af landet.

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem docent, dr. phil. Karl-Erik Frandsen, Institut for Historie ved Københavns Universitet, fhv. museumsinspektør Horst Meesenburg, Esbjerg, arkivar, dr. phil. Bjørn Poulsen, Landsarkivet i Aabenraa, fhv. museumsinspektør Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker, museumsinspektørerne Palle Siemen og Ingrid Stoumann, Esbjerg Museum.

Redaktionsudvalget takkes for inspirerende diskussioner og kommentarer. En særlig tak skal endvidere rettes til illustrator Jette Jørgensen, Vordingborg, grafisk tegner Helle Lauritzen, Esbjerg Museum, samt til fotograferne Brian Kristensen og Torben Meyer fra den kommunale fotografafdeling, der, hvor intet andet er nævnt, står for bogens illustrationer. Endelig skal der lyde en tak til Esbjerg Museums personale for overbærenhed i pressede situationer.

Forord af borgmester Johnny Søtrup

1990’erne er jubilæernes tiår for Esbjerg. 1993 var 125-året for loven om Esbjerg havn, 1994 er 100-året for Esbjerg som selvstændig kommune, og 1999 bliver 100-året for Esbjerg som købstad.

Disse runde år måtte naturligvis markeres, for i havnens, byens, ja egnens udvikling har de været skelsættende begivenheder.
Byrådet valgte at lade dem markere på flere måder. Der har været afholdt en række forskellige kulturelle arrangementer, som vi vil huske længe. Det var imidlertid også klart, at der skulle investeres i noget mere varigt, som man kunne have glæde af og bruge i mange år efter jubilæerne.

I den forbindelse kom Esbjergs museer og Byhistoriske Arkiv med forslag om udgivelse af en Esbjerg-historie. Et sådant værk ville få blivende værdi. Der er skrevet meget om Esbjergs historie, men ikke i den form, museerne og arkivet foreslog. Den nye Esbjerg-historie skulle være en bred, letlæst og gennemillustreret fremstilling af Esbjergs historie fra forhistorisk tid frem til1990’ernes slutning. Der er så meget nyt og upubliceret materiale til rådighed i arkiver og museer, så grundlaget for en ny Esbjerg-historie i flere bind er til stede. Arkæologerne har f.eks. gjort mange spændende fund, som viser, at der er en langt større sammenhæng mellem bosættelse og bebyggelse, end vi plejer at forestille os. Det Esbjerg, vi møder i dag, opstod ganske vist fra 1868, men det opstod ikke ud af ingenting.

Byrådet bevilligede i 1992 midler til udarbejdelse af en Esbjerg-historie i tre bind til udgivelse mellem 1994 og 1998. Det første bind skulle dække perioden indtil 1850, det andet tiden fra 1850-1910, og det sidste omhandle resten af dette århundrede. Redaktionen blev overdraget til en redaktionsgruppe bestående af museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, museumsdirektør Michael Lauenborg, Esbjerg Museum, museumsdirektør Peter S. Meyer, Esbjerg Kunstmuseum, arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, samt fhv. seminarielektor Verner Bruhn.

Esbjerg Kommune tog imod et tilbud fra Rosendahls Forlag om trykning og udgivelse af værket. At løfte denne opgave lå ikke inden for vore muligheder, så Esbjerg Kommune takker Rosendahls Forlag for dette vigtige bidrag til at gøre værket om Esbjergs historie til virkelighed.

Mange har hjulpet undervejs, og på vegne af Esbjerg Kommune vil jeg bringe en tak for hjælp og bistand, der er ydet projektet undervejs.
I bogmæssig henseende begynder udgivelsen måske lidt specielt, idet andet bind udkommer først. Det skal ses i lyset af, at bindet omhandler den periode, 1990’ernes mange jubilæer udspringer fra. Det er vort håb, at bindet vil inspirere til at læse om tiden forud, som det hele byggede på, og tiden der fulgte, som vi selv husker den.

Velkommen til et spændende og oplysende møde med Esbjergs historie.

Bemærkninger fra Carsten Riddersholm

Bogen beskriver Skads Herred fra Istidens ophør frem til 1850. Det var før Esbjerg overhovedet blev grundlagt i 1868. Bog 1 er dermed en lige så god en beskrivelse af Gjesings fortid som den er af Esbjergs fortid.

Bogen giver en særdeles god og detaljeret beskrivelse af livet på landet i Gjesing området gennem historisk til frem til Udflytningen i 1788 og tiden kort derefter.

Comments are closed.